Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Põl­lu ja täna­va­na­vi­gat­sioon

NUTIKAIM ja LIHTSAIM paral­leel­sus­sea­de!
Alus­ta kok­ku­hoid­mist Leica mojoMINI‘ga

Täp­pis­juh­ti­mi­se­ga alus­ta­mi­ne ei ole eales olnud liht­sam. See on parim või­ma­lus alus­ta­da raha kok­ku­hoid­mist põldu hari­des, muu­ta põl­lul lii­ku­mise täp­seks, väl­ti­des üle­ka­tet ja vahe­le­jät­mi­si kõi­ki­de põl­lu­töö­ma­si­na­te­ga. Lisaks selle­le aitab Leica mojo­MI­NI joo­nel­juh­ti­mise teh­no­loo­gia juhil hoi­da igal het­kel sir­ge­mat ja üht­lase­mat joont.

  • Vähen­da­ge rais­ka­mist ja eba­va­ja­lik­ke kulusid uue — Pii­ri­de sal­ves­ta­mise või­ma­lu­se­ga.
  • Arvu­ta­des kii­relt ja liht­salt põl­lu pind­ala, saa­te tea­da täp­se töö­de mahu ja mater­ja­li­de vaja­du­se .
  • Vähen­da­ge üle­kül­vi ja rais­ka­mist uue – Kat­vu­se kaar­dis­ta­mise süs­tee­mi­ga. Süs­teem aitab juhil õigel ajal agre­gaati sisse/välja lüli­ta­da, põl­lu­ots­tes või üle­ka­te­te tek­ki­misel. Lisaks saab kae­tud ala visuaal­selt ekraa­nilt jälgida, mis aitab läbi­da kogu põl­lu, riba­sid vahe­le jät­ma­ta.
  • Sääst­ke aega uue – Põl­lu jät­ka­mise funkt­sioo­ni­ga. Kui pea­ta­te töö­ta­mise põl­lul, ilma või tan­ki­mise tõt­tu, või­te rahu­li­kult puhata tead­mi­se­ga , et teie töö on sal­ves­ta­tud. Saa­te jät­ka­ta tööd poo­le­li jää­nud kohast ja vaa­da­ta töö­de kul­gu.
  • Kui põl­lu­töö on teh­tud võid ase­ta­da oma uue Leica Mojo mini auto­sse ja ta juha­tab Teid kii­re­mat teed­pi­di koju!

Leica Geosys­tems põl­lu­ma­jan­dus sead­me­te grupp face­boo­kis: LINK

 

pollulICON