Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Leica Power­Gra­de 3D sääs­tab masi­na töö­iga, muu­dab sel­le pro­duk­tiiv­se­maks ja annab või­ma­lu­se pla­nee­ri­ta­vat mater­ja­li kasu­ta­da mõistlikumalt.

Täies­ti auto­maat­ne juhtimissüsteem

Leica Power­Gra­de 3D viib teid täies­ti uue­le tase­me­le pin­na­se töö­des. Te ei ole enam kuna­gi sõl­tuv geo­dee­ti­dest, kes käivad Tei­le kõr­gu­seid ette mär­ki­mas. Tänu 3D süs­tee­mi­le saa­te täies­ti ise­seis­valt töö­ta­da vas­ta­valt siis kas GPS/GNSS vas­tu­õt­ja­ga või robot tahhümeetriga.

Kasu­ta­des 3D süs­tee­me sääs­ta­te mater­ja­li, masi­nat, ja see või­mal­dab Teie klien­di­le pare­ma lõpp viimistluse.

Eeli­sed

 • Toot­li­ku­se kasv
 1. Masi­nat saab ära kasu­ta­da mak­si­maal­selt, ei ole vaja ooda­ta geo­dee­ti kes annaks mõõ­dud mil­le jär­gi maa­pind õiges­se mõõ­tu lükata.
 2. Inves­te­ring hak­kab ennast tagasi tee­ni­ma esi­me­sest päe­vast, kui sea­de on soe­ta­tud, sest mater­jal lüka­tak­se õige­le kõr­gu­se­le ja õiges­se koh­ta ühe kor­ra­ga, mit­te ei lih­vi­ta ühe koha peal mitu kor­da. Tänu mille­le sääs­te­tak­se kütust, masi­na hool­dus väl­bad pike­ne­vad ja masin kulub vähem.
 • Uni­ver­saal­sus
 1. Uni­kaal­ne “Snap-on & Snap-off” süs­teem, mis lubab ühe täht­sai­ma süs­tee­mi osa mil­leks on arvu­ti, liht­salt masi­nast eemal­da­da ilma et peaks lah­ti­ühen­da­ma juhtmeid.
 2. Kõik ühes arvu­tis! Saa­te vali­da kas töö­ta­te laseriga, ult­ra­he­li anduriga, GPS’i või tah­hü­meet­ri abil
 3. Või­te soe­ta­da kohe täie­li­ku 3D pake­ti või ainult 2D ole­mas­olu koos 3D val­mi­du­se­ga ja ren­ti­da vaja­mi­ne­vaid lisaseadmeid.
 • Kulu­de vähenemine
 1. Töö saab kii­re­mi­ni tehtud.
 2. Masin kulub vähem.
 3. Hoia­te kok­ku kütu­se pealt.
 4. Ope­raa­tor on ise­seis­vam ja kiirem.