SP Anduriga muu­tub töö bul­doo­seriga kii­re­maks, täp­se­maks ja suju­va­maks kui kuna­gi varem.
Uus SP Teh­no­loo­gia Leica Geosystems’ilt on loo­dud bul­doo­se­ri töö pro­duk­tiiv­se­maks muutmiseks.
Teh­no­loo­gia toe­tab nii GPS kui TPS põhi­seid süsteeme.
SP Teh­no­loo­gia või­mal­dab Teil saa­vu­ta­da suu­re­pä­ra­sed tule­mu­sed kii­re­mi­ni igas keskkonnas.

SP Teh­no­loo­gia tähendab…

 • Kii­rust ja produktiivsust
 • Suju­vust ja täpsust
 • Suu­re­mat tootlikust
 • Uni­kaal­set paindlikust

Töötamine suurematel kiirustel:

SP Andur või­mal­dab töö­ta­da kaks kor­da kii­re­mi­ni kui enne. Sinu tööd val­mivad pal­ju kii­re­mi­ni, eri­ne­va­te masi­na­te vaja­dus vähe­neb ja masi­nad vaba­ne­vad kii­re­mi­ni järg­mis­teks töö­deks. SP tõs­tab toot­li­kust, masi­na säi­li­vust ja opti­mee­rib veel­gi mater­ja­li kasu­tust igal objektil.

Täpne ja paindlik erinevas kekskonnas!

Leica SP Teh­no­loo­gia annab või­ma­lu­se töö­ta­da kii­relt ja täp­selt, ole­ne­ma­ta ümb­ru­sest kus töö­ta­ma satu­te. Või­ma­lik kasu­ta­da nii GPS kui ka TPS lahen­dust. Ehi­ta­te uut teed pak­su met­sa sees või on objekt kesk­lin­na kõr­ge­te maja­de vahel? TPS e. Tah­hü­meet­ri lahen­dus või­mal­dab Teil töö­ta­da 3D süs­tee­mi­ga ka seal kus GPS lahen­dus ei sobi.
Ehi­ta­te uut maan­teed keset põlde lage­da tae­va all? Vahe­ta­ge paar kom­po­nen­ti oma 3D süs­tee­mil, sead­ke üles baas­jaam või kasu­ta­ge ole­mas­ole­vat baas­jaa­ma­võr­gus­tik­ku ja ole­te­gi sead­nud val­mis masi­na töö­ta­maks GPS põhiselt.
Leica Geosys­tems saab aru ehi­ta­ja­te iga­päe­va vaja­dus­test ja töö ise­loo­mu muu­tus­test. Masi­naid tuleb kasu­ta­da eri­ne­va­tes kesk­kon­da­des ja sel­le­pä­rast on väl­ja töö­ta­tud too­ted, mis anna­vad vaba­du­se vali­da mil­lal ja kus oma masi­nat kasu­ta­da soovid!

 

Olemasoleva süsteemi täiendamine.

SP Teh­no­loo­gia on saa­da­val täien­dus­e­na ole­mas­ole­va­te­le Leica Power­Gra­de 3D süs­teemi­de­le, või vali­ku­na uue süs­tee­mi soe­ta­misel. Seda saab väga ker­gelt lisa­da ja ei ole vaja­lik teos­ta­da eral­di koo­li­tust ope­raa­to­ri­le. Vahe­ta­tak­se ainult andur ja lisa­tak­se vaja­lik tark­va­ra. Masi­nal ole­vad sead­med visuaal­sel ei muu­tu. See kui­das aga masin pea­le SP pai­gal­dust käi­tub on hoo­pis mida­gi muud!

SP Tehnoloogia saladus

Põhi kom­po­nent on SP14 andur ( Esi­me­sel pil­dil ) mis või­mal­dab inert­siaal­set juh­ti­mist (INS integ­ra­ted). Lisaks uus 5 kor­da kii­rem hüd­rau­li­ka juh­ti­mi­ne( 100Hz sig­naa­li edas­tus võr­rel­des vana 20Hz GNSS kom­po­nen­ti­de­ga) Tänu mille­le on olu­li­selt tõs­te­tud masi­na suut­li­kust ja võim­sust eri­ne­va­tel tööülesannetel.

Tähtsamad SP Tehnoloogia eelised:

 • Vii­ma­ne lihv bul­doo­seriga kas­või kol­man­da käiguga
 • Paind­lik kasu­tus: GPS või TPS süsteemiga
 • Vaja­lik tul­mus saa­vu­ta­tak­se olu­li­selt kiiremini
 • 5 kor­da kii­rem hüd­rau­li­ka juhtimine
 • Või­mal­dab töö­ta­da ka keh­va leviga
 • Liht­ne lisa­da ole­mas­ole­va­le süsteemile
 • Tee­hööv­li vaja­dus prak­ti­li­selt puudub