Kuni 31.12.2011 on või­ma­lik tel­li­da Leica Power­Digger 2D süs­teem kam­paa­nia hinnaga!

Leica Power­Digger 2D on süs­teem mis on mõel­dud ekskavaatoritele.
Tänu süs­tee­mi­le muu­tub iga­päe­va töö olu­li­selt liht­sa­maks ja Teie masin tel­li­ja­le atraktiivsemaks.
Sea­de või­mal­dab ope­raa­to­ril ette anda kõr­gus mil­le­st süs­teem hak­kab arvu­ta­ma täp­set kae­ve süga­vust ja ette­näh­tud kallet.
Saab kasu­ta­da nii laseriga, kui ka ilma.
Seda on väga mugav ja liht­ne kasu­ta­da tänu ees­ti­keel­se­le menüüle!

Süs­tee­mi on või­ma­lik aren­da­da hil­jem ka 3D süsteemiks!
Täp­sem info: +372 56 454 278, viljar@thek.ee

 

Komp­lek­ti hind kuni 31.12.2011 ala­tes 7000.- +km.