Täius­ta­tud 3D eks­ka­vaa­to­ri juh­ti­mis­la­hen­dus

Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Sead­me iXE3 juh­ti­mis­la­hen­dus juhendab ope­raa­to­rit võrd­lus­mu­de­li­te ja GNSS‑i abil 3D‑s. Teie juht­pa­nee­lil kuva­tak­se kabii­ni pro­jek­ti­tea­ve ja reaala­jas CUT / FILL indi­kaa­to­rid mis või­mal­da­vad teil vii­te­ku­jun­duse­le kii­res­ti rea­gee­ri­da. Lahen­dus tagab töö­kind­lu­se ja töö­vil­ja­ku­se suu­ren­da­misel roh­kem töö­ae­ga ja juhi rahul­olu. Töö­ta­da saab pal­ju­de töös­tus­stan­dard­se­te and­me­vor­min­gu­te (sh Lan­dXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS ja TRM) abil, mis pakub klien­di­le mit­me­su­gu­seid raken­dusi ja töö­voo­ge. Juht saab kasu­ta­da funkt­sioo­ni Crea­te Model liht­sa­te ja kee­ru­ka­te mude­li­te loo­miseks ilma kabii­nist lah­ku­ma­ta ja ilma inse­ne­ri abi­ta.

Üks-kõi­gi­le

Üks plat­vorm kõi­gi­le masi­na­te­le mil­lel on liht­ne ja intui­tiiv­ne kasu­ta­ja­lii­des. Kaab­li­va­ba paneel või­mal­dab ope­raa­to­ril hõlp­salt vahe­ta­da panee­li ühest masi­nast tei­se. Ope­raa­tor kee­rab liht­salt võtit ja saab töö­ga edasi. Inte­rakt­sioo­nid toe­ta­vad prae­gu­se üles­an­de töö­voo­gu ja puhas lii­des hõl­bus­tab vaja­li­ke funkt­sioo­ni­de leid­mist, kasu­ta­des kiireks navi­gee­ri­miseks ikoo­ne. Vii­sar­di­te ja abi­funkt­sioo­ni­de­ga hõl­bus­tus­teh­no­loo­gia aitab teil masi­nat juhti­da ning teha roh­kem tööd kõr­ge­ma kva­li­tee­di­ga ja vähem tõr­keid.

Suu­ren­da­ge oma töö­ae­ga

Tõhus menüü­st­ruk­tuur on hää­les­ta­tud kõi­gi pro­jek­ti­fai­li­de hõlp­saks hal­da­miseks. Suu­ren­da­ge töö­ae­ga kasu­ta­ja­lii­d­ese tõt­tu, mis annab ope­raa­to­ri­le kii­re juur­de­pää­su töö­voo jaoks vaja­li­ke funkt­sioo­ni­de vali­miseks. Lii­des hoiab ope­raa­to­rit käi­tus­ku­val ja sihib tema tähe­le­pa­nu käsi­käes ole­va­le töö­le. Vali­ge täisekraan või tükel­da­tud kuva, et juha­ta­da teid kõi­ge tõhu­sa­ma­le vaa­te­le, mis aitab teil tööd teha.

And­me­te sujuv ühis­ka­su­tus

IXE3 lahen­dus­ed või­mal­da­vad jaga­da logi­punk­te arvu­ti­te vahel pro­jek­ti ede­ne­mise jäl­gi­miseks ja järel­te­ge­vu­seks. Mude­li­and­me­te loo­mi­ne on samu­ti has­ti suta­tav ning sujuv fai­li­de sutus MC1 tark­va­ra, iCON 3D-tark­va­ra ja iCON sai­di­pro­jek­ti­de vahel.

Jõud­ke uute toot­lik­ku­se tase­mete­ni

Leica Geosys­tems pakub mit­meid töö­riis­tu, mis suu­ren­da­vad teie eks­ka­vaa­to­ri toot­lik­kust, auto­ma­ti­see­ri­des elu­täht­said funkt­sioo­ne. IXE CoPi­lot auto­ma­ti­see­rib kal­lu­ta­ta­va roo­to­ri töö­or­ga­ni kal­lu­tuse ja pöör­le­mise funkt­sioo­ni, samas kui töö­riis­ta tuvas­tus­funkt­sioon tagab, et masi­na juht­pul­dis vali­tak­se auto­maat­selt õige kopp. Liht­sus­ta­da eks­ka­vaa­to­ri kasu­ta­mist, vähen­da­da juhi väsi­must ja väl­ti­da kulu­kaid vigu.