Tut­vus­tus | Teh­ni­line info | Lae alla

Uus Leica Power­Digge­ri juh­ti­mis­süs­teem annab tei­le olu­li­se või­ma­lu­se täius­ta­da oma masi­na üldist töö­võimet. See kind­lus­tab Teie posit­sioo­ni üha tihe­da­ma kon­ku­rent­si­ga ehitusturul:

  • Töö saab teh­tud vähe­ma arvu kaevamiskordadega
  • Töö on täpsem
  • Liig­ne kae­va­mi­ne on minevik

Leica Power­Digger 2D annab eks­ka­vaa­to­ri­juhti­de­le tea­vet tege­li­ku süga­vu­se, kal­de ja kae­ve­ula­tu­se koh­ta ette antud refe­rents­punk­tist läh­tu­des, seda kõi­ke kabii­ni pai­gal­da­tud sel­gelt­loe­ta­va graa­fi­li­se juht­pa­nee­li tab­loo abil. Leica Power­Digger 2D on täius­ta­tav süs­teem: alus­ta­te Sing­le Gra­de baas­tark­va­ra­ga, mis või­mal­dab teha põhili­si töid, nagu näi­teks süga­vu­se fik­see­ri­mi­ne, kal­de arvu­ta­mi­ne, kae­va­mi­ne, pime­kae­va­mi­ne ja pla­nee­ri­mi­ne. See­jä­rel saa­te täien­da­da oma süs­tee­mi Dual Gra­de tark­va­ra­ga või 3D juh­ti­mis­süs­tee­mi­ni välja.