Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Täis­au­to­maat­ne kal­de­süs­teem asfalt või betoo­ni lao­tu­ri­tel ja freesidele. 

Sel­le sead­me­ga vaba­ne­te tüli­kast tros­si veda­mi­sest, maha mär­ki­mis­test ja nöö­ri­de vedamisest.
Sead­mes­se saab sises­ta­da objek­ti digi­taal­se pro­jekt fai­li ja sel­le jär­gi masi­nal töö­ta­da lasta.

Süs­tee­mi eelised:

  • Täis­au­to­maat­ne kõr­gu­se ja kal­de kontroll.
  • Toe­tab otse ühen­dust tun­tu­ma­te kal­de süs­teemi­de­ga: MOBA­ma­tic, Vöge­le NaviTronic/NivelTronic.
  • Pro­jek­ti fai­lid loe­ta­vad otse masinal.
  • Kasu­tab Leica Geosys­tems maa­il­ma kuul­said ja juh­ti­vaid 3D andu­ri süsteeme.
  • And­meid saab impor­ti­da pea kõi­gist CAD programmidest.
  • PaveSmart 3D on  10 aas­tat kest­nud aren­duse tule­mus. Maa­il­mas esi­me­selt sel­le­laad­se too­te pakkujalt.

3D-Freesija