Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info |

See vas­tu­võt­ja pakub täp­set tea­vet kõi­gi visuaal­se­te masin­juh­ti­mis­ra­ken­dus­te koh­ta. Suur 360° laser­kii­re tuvas­tus­aken võtab kõi­ki pöörd­la­se­rid vas­tu mis­ta­hes nur­ga alt. Sis­se­ehi­ta­tud ver­ti­kaal­ne indi­kaa­tor jäl­gib pul­ga nurka, andes mär­ku, kui see on ala- või üle­pi­ken­da­tud. Ver­ti­kaal­ne asend tagab jär­je­pi­de­va ja täp­se luge­mi, sääs­tes raha, vähen­da­des üle- või alakaevamist.