Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | flayer

Liht­ne ja kva­li­teet­ne kae­ve­jäl­gi­mise süs­teem ekskavaatorile.

Leica Depth­mas­ter omadused:

  • Töö­tab iga­su­gu­se pöördlaseriga
  • Iga­päe­va­ne pai­gal­dus mõne minutiga.
  • Saab pai­gal­da­da kõi­ki­de­le eks­ka­vaa­to­ri­te­le ja kopp-laaduritele.
  • Uni­kaal­ne Sha­ke To Wake funkt­sioon lüli­tab sead­me väl­ja kui masi­nat ei lii­gu­ta­ta pea­le viie minu­ti­list sei­sa­kut, tänu mille­le sääs­te­tak­se aku töö aega.
  • Depth­mas­teriga saa­te vali­da kas 4mm või 12mm kae­ve täp­su­se vahel.
  • Või­ma­lik lisa­da ka toru kinnitused.
  • Laser­vas­tu­võt­ja LED näi­di­kud on dub­lee­ri­tud sead­me mõle­ma­le poole
  • Kui vas­tu­võt­ja on väl­jas­pool lase­ri sig­naa­li, näi­tab vil­kuv LED mil­li­ses­se suun­da lii­gu­ta­da kop­pa, et taas­lei­da lase­ri signaal.