Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Ainu­laad­ne ning paind­li­ku raken­dus­ala­ga lahen­dus Leica Power­Gra­de viib ehi­tus­töö­de teos­ta­mis­prot­ses­si enne­ole­ma­tu­le tasan­di­le. Süs­teem tõs­tab pin­na­se­töö­de prot­ses­si pro­duk­tiiv­sust ning tule­mus­lik­kust, olles samas üli­malt paind­li­ku raken­dus­ala­ga ning või­mal­da­des pide­vaid paren­dusi tark­va­ra sea­dis­ta­mise näol.

Leica Power­Gra­de aitab mär­ki­mis­väär­selt tõs­ta masi­na raken­da­mise pro­duk­tiiv­sust ning opti­mee­ri­da mater­ja­li kasu­ta­mist, olgu siis tege­mist mis tahes teeehitus‑, mul­la- või pin­na­se­töö­de­ga. Süs­tee­mi on või­ma­lik integ­ree­ri­da mit­meid eri­ne­vaid andu­reid, mis hõl­bus­ta­vad töö­de kul­gu. Süs­teem ise on liht­salt kasu­ta­tav tänu riist­va­ra­le, mida saab kasu­ta­da eri­ne­va­tel töö­pos­ti­del, ning tark­va­ra­le, mis on loo­gi­li­se üles­ehi­tu­se­ga, muu­tes seadmega
mani­pu­lee­ri­mise väga kasutajasõbralikuks.

Leica Power­Gra­de-süs­tee­mi geniaal­sus seis­neb sel­le ainu­laad­ses PowerS­nap kont­sept­sioo­nis – ühi­ne ekraa­ni hoi­dik või­mal­dab vahe­ta­da juht­pul­te liht­salt ning kii­relt. Töö­ga alus­ta­miseks pii­sab vaid juht­pul­di pai­gu­ta­mi­sest hoi­di­ku pesas­se ning asu­ge aga tööle.

3Dhöövel

Leica PowerGrade 2d teeb höövlist roboti!

Ehi­tus­töö­de teos­ta­mis­prot­sess muu­tub kii­re­maks ja liht­sa­maks. Mär­ki­mis­väär­selt tõu­seb masi­na raken­da­mise produktiivsus