THEK Auto­maa­ti­ka hak­kas 2011 aas­ta algu­sest tege­le­ma ka põl­lu­ma­jan­dus masi­na­te süs­teemi­de müü­mise ja paigaldamisega.

Too­te­gru­pi nimi on Leica Mojo
Sead­med on väga kasu­ta­ja­sõb­ra­li­kud ja kaasaegsed.

Roh­kem infot kate­goo­ria Põl­lu­le alt.

Hin­na­pak­ku­mise ja kon­sul­tat­sioo­ni saa­miseks pöör­du­ge palun müü­gi­mees­te poole.
Kon­takt