Privaatsus­tingimused

Keh­tiv ala­tes 09.12.2019

Pri­vaat­sustin­gi­mu­sed regu­lee­rivad isi­ku­and­me­te tööt­le­mist ja küp­sis­te kasu­ta­mist THEK Teh­ni­ka vee­bi­lehel www.thek.ee (edas­pi­di vee­bi­leht). Pri­vaat­sustin­gi­mu­sed on koos­kõ­las and­me­kait­se üld­re­gu­lat­sioo­ni­ga (GDPR – Gene­ral Data Pro­tec­tion Regulation).

Pri­vaat­sustin­gi­mus­te ees­märk on kaits­ta klien­ti­de pri­vaat­sust koos­kõ­las Ees­ti Vaba­rii­gi sea­dus­te ning Euroo­pa Liidu õigusaktidega.

Kasu­ta­des THEK Teh­ni­ka vee­bi­leh­te, nõus­tu­te küp­sis­te kasu­ta­mi­se­ga ja isi­ku­and­me­te tööt­le­mise tin­gi­mus­te­ga nagu on kir­jel­da­tud vee­bi­lehe privaatsustingimustes.

Mõis­ted

Kasu­ta­jad on kõik isi­kud, kes külas­ta­vad vee­bi­leh­te, tar­bivad tee­nu­seid või edas­ta­vad THEK Teh­ni­ka OÜle omalt poolt infot. Näi­teks tee­nus­te tel­li­mi­ne või kontaktipäring.

Tee­nu­sed on kõik THEK Teh­ni­ka poolt paku­ta­vad too­ted ja teenused.

Isi­ku­and­me­te töötlemine

THEK Teh­ni­ka kogub vee­bi­lehe kau­du all­järg­ne­vaid kasu­ta­ja­te isi­ku­and­meid järg­ne­valt kir­jel­da­tud viisidel:

 • kasu­ta­ja e‑posti aad­ress – kasu­ta­ja poolt info­pä­rin­gu tege­misel või tee­nu­se tellimisel;
  vee­bi­lehe külas­ta­ta­vu­se sta­tis­ti­ka – Goog­le Analy­tic­si abil.
 • Tea­tud juh­tu­del tööt­le­me isi­ku­and­meid, mis on kät­te­saa­da­vad ava­li­kest allikatest.

Isi­ku­and­me­te kasutamine

THEK Teh­ni­ka võib kasu­ta­da isikuandmeid:

 • kasu­taja­le tee­nu­se osu­ta­miseks, näi­teks lepin­gu sõl­mi­miseks ja täit­miseks, kasu­ta­ja­ga suht­le­miseks ja arve­te edastamiseks;
 • kasu­ta­ja e‑posti aad­res­si­le tea­vi­tus­te saat­miseks uutest artik­li­test, tee­nus­test ja kampaaniatest.
 • THEK Teh­ni­ka kasu­tab vee­bi­lehe külas­ta­ta­vu­se sta­tis­ti­kat vee­bi­lehe kasu­ta­ja­ko­ge­mu­se paren­da­miseks ja efek­tiiv­se­maks turun­da­miseks.
 • kasu­ta­ja nimi ja e‑posti aad­ress, tele­fon– kasu­ta­ja poolt info­pä­rin­gu tegemisel;
 • ees –ja pere­kon­na­ni­mi, e‑posti aad­ress, tele­fon ja pos­tiaad­ress– kasu­taja­le kauba kohaletoimetamiseks;

Kasu­ta­jal on igal ajal õigus keela­ta oma isi­ku­and­me­te tööt­le­mi­ne, väl­ja arva­tud juhul, kui see on vaja­lik lepin­gust tule­ne­va nõu­de täit­miseks, sh tee­nu­se osutamiseks.

Isi­ku­and­me­te edas­ta­mi­ne kol­man­da­te­le isikutele

Kol­mas isik on THEK Teh­ni­ka koos­töö­part­ner, kes tööt­leb isi­ku­and­meid ja kel­le too­te või tee­nu­se abil pakub THEK Teh­ni­ka kasu­taja­le teenuseid.

THEK Teh­ni­ka kasu­tab iga­päe­va­seks tege­vu­seks kol­man­daid isi­kuid, kes pakuvad:

 • e‑mailide edas­ta­mise ja hal­da­mise süsteeme;
 • kul­ler­tee­nu­seid

THEK Teh­ni­ka edas­tab vaid isi­ku­and­meid, mis on vaja­lik kasu­taja­le tee­nu­se osutamiseks.

Isi­ku­and­me­te säi­li­ta­mi­ne ja turvalisus

THEK Teh­ni­ka säi­li­tab isi­ku­and­meid nii kaua, kuni see on ees­mär­gi täit­miseks või sea­du­sest tule­ne­valt vaja­lik. Näi­teks mei­li­lis­tis ole­vat e‑maili aad­res­si aga seni, kuni kasu­ta­ja aval­dab soo­vi see sealt eemaldada.

THEK Teh­ni­ka rakendab kõi­ki mõist­lik­ke meet­meid töö­del­da­va­te isi­ku­and­me­te kait­se­ks. Juur­de­pääs isi­ku­and­me­te muut­miseks ja tööt­le­miseks on ainult sel­leks voli­ta­tud isi­ku­tel ning kõi­ki­de kasu­ta­ja­te isi­ku­and­meid käsit­le­tak­se kui kon­fi­dent­siaal­set informatsiooni.

Kasu­ta­ja õigused

Kasu­ta­jal on õigus igal ajal:

 • aval­da­da soo­vi juur­de­pääs­uks enda andmetele;
 • nõu­da isi­ku­and­me­te paran­da­mist, täien­da­mist või sea­du­ses ette­näh­tud tin­gi­mus­tel kustutamist;
 • nõu­da isi­ku­and­me­te tööt­le­mise piiramist;
 • nõu­da isi­ku­and­me­te ülekandmist.

Oma õigus­te kasu­ta­miseks tuleb kasu­ta­jal saa­ta e‑posti aad­res­si­le info@thek.ee vas­ta­va­si­su­li­ne sooviavaldus.

Kui kasu­ta­ja kuu­lub THEK Teh­ni­ka mei­li­lis­ti, on tal või­ma­lik kus­tu­ta­da end mei­li­lis­ti nime­kir­jast ja loo­bu­da eda­sis­test kir­ja­dest e‑kirja lõpus ole­va lin­gi kaudu.

Küp­sis­te kasu­ta­mise pii­ra­miseks saab kasu­ta­ja teha vas­ta­vad vali­kud oma vee­bil­e­hit­se­ja sea­de­te alt.

Kui Kasu­ta­ja usub, et tema õigu­si on isi­ku­and­me­te tööt­le­misel riku­tud, on tal õigus pöör­du­da And­me­kait­se Ins­pekt­sioo­ni poole.

Küp­si­sed

THEK Teh­ni­ka vee­bi­lehel kasu­ta­tak­se küp­si­seid, ees­mär­gi­ga taga­da parem kasu­ta­ja­ko­ge­mus ja efek­tiiv­sem turun­dus­te­ge­vus ning kogu­da kasutusstatistikat.

Kasu­ta­des THEK Teh­ni­ka vee­bi­leh­te, nõus­tub kasu­ta­ja küp­sis­te kasu­ta­mi­se­ga käes­ole­vas kor­ras kir­jel­da­tud viisil.

Küp­sis on väi­ke teks­ti­fail, mil­le vee­bil­e­hit­se­ja auto­maat­selt kasu­ta­ja poolt kasu­ta­ta­vas­se sead­mes­se sal­ves­tab. Küp­si­sed võivad olla loo­dud eri­ne­va­te tee­nu­se­pak­ku­ja­te poolt, näi­teks Goog­le ja Face­book. Küp­si­se­fai­lid ei ole arvu­ti jaoks ohtlikud.

Küp­si­seid on kah­te tüüpi:

Püsi­vaid küp­si­seid, mis jää­vad kasu­ta­ja arvu­tis ole­vas­se küp­sis­te fai­li püsi­valt. Neid või­dak­se kasu­ta­da näi­teks kasu­ta­ja kui vee­bi­lehe kor­duv­kü­las­ta­ja ära­tund­miseks ja vee­bi­lehe sisu kohan­da­miseks vas­ta­valt kasu­ta­ja vaja­dus­te­le või sta­tis­ti­lis­te and­me­te kogumiseks.
Sean­si­küp­si­sed on aju­ti­sed ja kao­vad, kui kasu­ta­ja vee­bi­le­helt lah­kub või oma vee­bil­e­hit­se­ja sul­geb. Sean­si­küp­si­seid või­dak­se kasu­ta­da vee­bi­lehe tea­tud funkt­sioo­ni­de, näi­teks tee­nu­se või too­te taot­le­mise jms võimaldamiseks.
Küp­si­seid kasu­ta­tak­se tea­be kogu­miseks sel­le koh­ta, kui­das vee­bi­leh­te kasu­ta­tak­se, et seda kasu­ta­ja­te­le isik­li­ku­maks ja kasu­ta­ja­sõb­ra­li­ku­maks muu­ta. Lisaks aita­vad küp­si­sed kogu­da kasu­ta­ja­sta­tis­ti­kat, mis või­mal­dab mõõta ja paran­da­da vee­bi­lehe toi­mi­vust ning annab alusand­med, et viia läbi efek­tiiv­ne turundustegevus.

Kasu­ta­ja loe­tak­se küp­sis­te­ga nõus­tu­nuks, kui tema vee­bil­e­hit­se­ja sea­dis­tus­tes on küp­si­sed luba­tud. Tih­ti­pea­le vee­bil­e­hit­se­jad luba­vad vai­ki­mi­si küp­si­se­fai­li­de säi­li­ta­mist sead­mes­se. Kasu­ta­ja võib oma sead­mes küp­sis­te kasu­ta­mise ära keela­ta või need kus­tu­ta­da, muu­tes oma vee­bil­e­hit­se­ja vas­ta­vaid sea­deid. Küp­sis­te mit­te­ka­su­ta­misel ei pruu­gi vee­bi­leht kor­rekt­selt töö­ta­da. Juhi­seid vee­bil­e­hit­se­jast küp­sis­te kus­tu­ta­miseks ja sea­dis­ta­miseks leiab näi­teks siit: Chro­me, Inter­net Explo­rer.

Kasu­tus­sta­tis­ti­ka kogu­miseks kasu­tab THEK Teh­ni­ka Goog­le Analy­tics tee­nust, kogu­des and­meid külas­ta­tud ala­leh­te­de, külas­tus­a­ja, külas­tus­te arvu, kasu­ta­ta­va­te sead­me­te, sise­ne­mis­ka­na­li­te ja muu sta­tis­ti­ka kohta.

Goog­le Analy­tics võib siis­ki kogu­da and­meid kasu­ta­ja­te aktiiv­su­se koh­ta ka ilma küp­si­se­fai­le kasu­ta­ma­ta. Sel­leks, et Goog­le Analy­tics ei saaks and­meid kasu­ta­da, saab kasu­ta­ja pai­gal­da­da oma sead­mes­se Goog­le Analytics’i blo­kee­ri­va raken­duse: Goog­le Analy­tic­sist loo­bu­mise brau­se­ri­laiend.

Järg­ne­va lin­gi kau­du leiab roh­kem infor­mat­sioo­ni Face­boo­ki rek­laami­de kohta.

Pri­vaat­sustin­gi­mus­te muutmine

THEK Teh­ni­ka jätab endale õigu­se muu­ta pri­vaat­sustin­gi­mu­si ühe­pool­selt ja ette tea­ta­ma­ta, ees­mär­gi­ga kind­lus­ta­da nen­de vas­ta­vus seadustele.
Pri­vaat­sustin­gi­mu­sed on oma uusi­mas ver­sioo­nis ala­ti vee­bi­lehel saadaval.