Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Teh­ke õige valik ja soe­ta­ge töö­kin­del ehi­tus­la­ser Leica Geosystems’ilt!
Väga liht­salt kasu­ta­tav, pal­ju­de funkt­sioo­ni­de ja tuge­va ehi­tu­se­ga Rug­by 200 see­ria kol­mest lase­rist saa­te väl­ja vali­da just Teie vaja­dus­te­le ja töö­ise­loo­mu­le vas­ta­va seadme!

Leica Rug­by 260SG Ehi­tus­la­ser mis või­mal­dab mää­ra­ta ühe suu­na kallet.
Rug­by 260SG on robust­ne hea täp­su­se­ga ehi­tus­la­ser.