Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Teh­ke õige valik ja soe­ta­ge töö­kin­del ehi­tus­la­ser Leica Geosystems’ilt!
Väga liht­salt kasu­ta­tav, pal­ju­de funkt­sioo­ni­de ja tuge­va ehi­tu­se­ga Rug­by 200 see­ria kol­mest lase­rist saa­te väl­ja vali­da just Teie vaja­dus­te­le ja töö­ise­loo­mu­le vas­ta­va seadme!

Leica Rug­by 260SG Ehi­tus­la­ser mis või­mal­dab mää­ra­ta ühe suu­na kallet.
Rug­by 260SG on robust­ne hea täp­su­se­ga ehi­tus­la­ser. LCD ekraa­nilt loe­tav ja digi­taal­selt sises­ta­tav kal­le. Pool­au­to­maat­ne laser, kal­de muu­tu­mise hoiatusega.

Leica Rug­by 270SG Täis­au­to­maat­ne ühe kal­de­ga laser.
Rug­by 270SG on täis­au­to­maat­ne ehi­tus­la­ser mis või­mal­dab mää­ra­ta digi­taal­selt ühe suu­na kal­let. Ehi­taja­le kes teos­tab toru­töid, tee aluse­ehi­tust ja pal­ju muud.

Leica Rug­by 280DG töö­tab nii hori­son­taal kui ver­ti­kaal asen­dis. Mää­rab kah­te kal­let ja sobib iga­le ehitusele.
Rug­by Rug­by 280DG on uni­ver­saal­ne täis­au­to­maat­ne kahe kal­de­ga laser. Töö maa­ga lase­rist 350m. skan­nee­ri­mis või­ma­lus, hori­son­taal­ne ja ver­ti­kaal­ne auto­maat­ne loo­di­mi­ne, x ja y suu­nas kal­le kuni 15 %. Või­ma­lik soe­ta­da ka koos kaug­juh­ti­mis puldiga.

2 Aas­tat maha­kuk­ku­mis garan­tii ja kuni 5 aas­tat tehasegarantii.

 

Make the Right Choice! The Leica Rug­by 260SG, 270SG and 280DG offer the cont­rac­tor a real choice of fea­tu­res and functionality.