Refe­rents­jaama­de asukohad.

  • Refe­rents­jaamad töö­ta­vad 24h/7p nädalas.
  • Sen­ti­meet­ri täpsus.
  • Kõi­ki­del THEK refe­rents­jaama­del on akti­vee­ri­tud GPS, GLONASS, Gali­leo ja Bei­dou satelliidid. 
  • For­maat: HUURU = RTCM3.2 ja HUURU31 = RTCM3.1. Vaja­du­sel saa­me kohe­selt lisa­da ka muid formaate.
    Näi­teks: Kui kasu­ta­te näi­teks HUURU31 või muud 31 lõpu­ga pöör­dus­punk­ti siis saa­te ainult GPS ja GLONASS sig­naa­li parandi.
  • Pii­ra­ma­tu kasu­tus­aeg ja koht.
  • Sobib kõi­ki­de­le sead­me­te­le mis toe­ta­vad paran­di­te saa­mist läbi NTRIP protokolli.

Tee­nu­se maksumus:

* 100€+km ühe kasu­ta­ja koh­ta kalendrikuus.
* 1 aas­ta­ne kasu­tus­lit­sents ühe kasu­ta­ja koh­ta 1000€+km.
Koo­de on või­ma­lik kasu­ta­da eri­ne­va­tel sead­me­tel aga kui on üks kood tel­li­tud siis saab ainult 1 sea­de kor­ra­ga ühen­dus­es olla.
Roh­ke­ma­te lit­sent­si­de kor­ral küsi kok­ku­lep­pe­hin­da Taavilt.

Kui­das ühendada?

IP aad­ress: 80.235.96.82 või snip.thek.ee
Port: 2101

Klien­di­tu­gi ja tel­li­mi­ne: Asko 5166096