Tut­vus­tus | Teh­ni­li­ne info | Lae alla

Leica Power­Digger 3D on üks maa­il­ma popu­laar­seim, paind­li­kum ja kasu­ta­ja­sõb­ra­li­kum eks­ka­vaa­to­ri 3D süsteem.

Leica Power­Digger 3D’ga töö tege­mi­ne on liht­ne nagu video mäng. Kopa kuju ja töö­or­ga­ni asu­koht on ala­ti näha ektaa­nilt, mis lii­gub vas­ta­valt eks­ka­vaa­to­ri asu­ko­ha­le objek­ti suh­tes. Sea­de on ideaal­ne vee­alus­teks töö­deks! Sel­le ase­mel, et objek­til ooda­ta geo­dee­te, kes anna­vad kõr­gu­sed kae­ve süga­vus­te koh­ta on Teil juba töö tehtud!

Süs­tee­mi eelised:

  • Suu­rendab toot­li­kust — Tänu 3D sead­me­le jääb ära pidev kal­de ja süga­vu­se kont­rol­li­mi­ne. Süs­teem tagab Tei­le ala­ti täp­se kae­ve­sü­ga­vu­se vas­ta­valt pro­jek­ti­le ja näi­tab reaal ajas vaja­lik­ku informatsiooni.
  • Suu­rem täp­sus — Graa­fi­li­se 3D juh­ti­mise abil saab masi­na ope­raa­tor pare­mi­ni objek­tist aru, tänu mille­le tehak­se töö kii­re­mi­ni ja täp­se­malt ilma vales­ti kae­va­mis­te­ta. Tänu süs­tee­mi­le on töö­lised objek­til ise­seis­va­mad ja tar­ge­mad, objek­ti juhti­del jääb roh­kem aega teis­te prob­leemi­de­ga tegelemiseks.
  • Paind­lik — Või­te võt­ta üks­kõik kui kee­ru­li­se objek­ti töös­se, sest tänu 3D süs­tee­mi­le oska­te sel­le liht­sa vae­va­ga teos­ta­da! Tänu sead­me­le ei ole ise­gi pime­kae­va­mised enam prob­lee­miks, saa­te kae­va­ta vee all ette näh­tud süga­vu­sel, sest kopa asu­koht ja süga­vus on ekraa­nil näha. Sea­det on või­ma­lik kii­relt tõs­ta teis­te­le masi­na­te­le Teie masinapargis!
  • Vähendab kulu­tusi — Tänu vähe­ne­va­te kae­ve mõõ­tu­de kont­rol­li­mise­le, töö­tab masin päe­vas roh­kem ja ei seisa tulu­tult. Töö efek­tii­vus viiak­se mak­si­mu­mi­ni. Iga üle kae­ve ilma 3D süs­tee­mi­ta mak­sab raha! Üle­kaeva­tud osa tuleb täi­ta uues­ti puh­ta mater­ja­liga, mis tähendab topelt tööd auto­de­le, eks­ka­vaa­to­ri­le ja topelt tasu kõi­ge sel­le eest!

Ole tark ja tee kõik uuel objek­til õiges­ti esi­me­sest päe­vast ala­tes, soe­ta­des 3D sead­med oma masinatele!