| Rod Eye Family | User Manual |

Leica Rod Eye 140 Clas­sic vas­tu­võt­ja pakub ter­vik­lik­ku lahen­dust mis tahes inter­jöö­ri ja üld­ehi­tu­se jaoks. Rod Eye 140 on konst­ruee­ri­tud kõr­ge­te stan­dar­di­te koha­selt ja integ­ree­rub kõi­gi Leica Rug­by lase­ri­te­ga, seal­hul­gas uue Rug­by 800 see­riaga. Sel­lel on sis­se­ehi­ta­tud 12 cm tuvas­tus­aken, mis suu­dab tuvas­ta­da kii­ret kogu dis­tant­si ulatuses.